Fire Prevention in Doi Suthep-Pui National Park

Fire Prevention in Doi Suthep-Pui National Park

“สนับสนุนปฏิบัติการดับไฟป่าและฝุ่นควันที่ดอยสุเทพ-ปุย” 22 เมษายน พ.ศ. 2563 : (เชียงใหม่) สถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นควันที่รุนแรงในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยในปีนี้ จะทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งและภัยธรรมชาติ มลพิษทางอากาศที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM...